5. slovenská konferencia o zriedkavých chorobách - kazuistiky 10.11.2016 Hotel Bratislava, Bratislava

Termín konania:
10. 11. 2016


Miesto konania:
Hotel Bratislava, Bratislava


Organizuje:
spoločnosť SOLEN

Pod záštitou:
Orphanet Slovakia, Slovenská lekárska spoločnosť, Lekárska fakulta UK v Bratislave,

Odborný garant:

prof. MUDr. László Kovács, DrSc., MPH

Kredity:
Podujatie bude ohodnotené 6 CME kreditmi