7. slovenská konferencia o zriedkavých chorobách 8.11.2018 - 9.11.2018 Hotel Falkensteiner, Bratislava

Termín konania:
8. - 9. 11. 2018


Miesto konania:
Hotel Falkensteiner, Bratislava

Programový výbor:
doc. MUDr. Peter Špalek, PhD. - odborný garant
MUDr. Miroslav Bdžoch, PhD., MPH
MUDr. František Cisárik, CSc.
M
UDr. Anna Hlavatá, PhD., MPH
MUDr. Gabriela Hrčková

Organizátor a usporiadateľ:
SOLEN, s.r.o.

Pod záštitou:
Sekcia pre neuromuskulárne ochorenia, Slovenská neurologická spoločnosť
Ministerstvo zdravotníctva SR
Detská klinika LF UK a NÚDCH Bratislava
Orphanet Slovakia
Lekárska fakulta UK v Bratislave


Aktívna účasť:

V mene odborného garanta podujatia pána doc. Špaleka, si Vás zároveň dovoľujeme vyzvať k aktívnej účasti na tomto podujatí.

Prihlášku k aktívnej účasti spolu s názvom, menami spoluautorov a abstraktom prednášky môžete zaslať priamo na mail: kongres@solen.sk

Možnosť prihlásiť sa ako aktívny účastník máte do 15. 10. 2018.

O zaradení práce do odborného programu budete informovaný emailom alebo telefonicky.

Abstrakty vyjdú ako suplement odborného časopisu Via practica.

Rozsah abstraktu je max. jedna strana A4, veľkosť písma Times New Roman 12, s 1 a pol riadkovaním, (respektíve 1 800 znakov aj s medzerami).

Registračné poplatky:
do 31. 10. 2018 - 10 €
od 1. 11. 2018 a na mieste - 20 €
Pre uplatnenie lacnejšieho poplatku je dôležitý termín registrácie, nie úhrady.
Uhradený registračný poplatok je nevratný.


Kredity:
Odborné podujatie je zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania.
Registrovaní účastníci dostanú na záver podujatia potvrdenie o účasti s kreditmi CME.