Bratislavské onkologické dni, LV. ročník 27.9.2018 - 28.9.2018 Hotel Holiday Inn, Bratislava

Štvrtok, 27. september 2018

7.30
Registrácia

8.30
Otvorenie
Andrea Kalavská, ministerka zdravotníctva SR
Stanislav Špánik, štátny tajomník MZ SR
Michal Mego, hlavný odborník MZ SR pre klinickú onkológiu
Eva Siracká, prezidentka LPR
Tomáš Alscher, generálny riaditeľ NOÚ
Juraj Kaušitz, generálny riaditeľ OÚSA
Nataša Džunková, generálna riaditeľka VOÚ
Miroslav Chovanec, vedecký riaditeľ ÚEO SAV
Tomáš Šálek, prezident SOS

8.30 – 18.30
Posterová sekcia
(na prízemí v priestoroch Gallery room)

8.50 – 10.05
1. BLOK
Predsedajúci: Barilla R., Špánik S., Wagnerová M.
8.50 – 9.05 Barilla R.: Epidemiológia kolorektálneho karcinómu
9.05 – 9.20 Behulová R., Závodná K., Šebest L., Valenčíková R.: Genetika kolorektálneho karcinómu
9.20 – 9.35 Hrčka R.: Nezastupiteľná úloha VLD na Slovensku v skríningu kolorektálneho karcinómu
9.35 – 9.50 Mego M.: Prediktívne a prognostické faktory kolorektálneho karcinómu
9.50 – 10.05 Diskusia

10.05 – 10.20
Prestávka

10.20 – 11.20
2. BLOK
Predsedajúci: Andrašina I., Pinďák D., Prochotský A.
10.20 – 10.35 Pekárek B., Letkovský J., Orságh A., Žitňan Ľ.: Aktuálne možnosti liečby včasného karcinómu rekta
10.35 – 10.50 Belan V., Jezberová M., Pružincová Ľ., Fabian M., Danihel L., Schnorrer M.: MR rektálnych karcinómov
10.50 – 11.05 Lauková T., Uhrin I., Makovník M.: Zobrazovacie metódy pred resekciou pečeňových metastáz kolorektálneho karcinómu
11.05 – 11.20 Diskusia

11.20 – 12.20
Sympózium podporené spoločnosťou SANOFI GENZYME
Liečba metastatického kolorektálneho karcinómu
Vieme šiť na mieru?
Predsedajúci: Šálek T.
Barilla R.: RAS/BRAF WT mCRC – aký je optimálny prístup u predliečených pacientov?
Linke Z.: Optimálna sekvencia liečby, doublet vs triplet

12.20 – 12.30
Odovzdanie Ceny za najlepšiu pôvodnú prácu a kazuistiku
publikovanú v roku 2017 v časopise Onkológia

12.30 – 14.00
Obed

14.00 – 15.20
EXPERIMENTÁLNA ONKOLÓGIA
Predsedajúci: Chovanec M., Mego M., Sedlák J.
14.00 – 14.12 Križanová O., Šoltýsová A., Hudecová S., Chovancová B., Breza J., Režuchová I., Matúšková M.: Transport vápnika a kolorektálne karcinómy
14.12 – 14.24 Wachsmannová L., Števurková V., Čierniková S.: Sledovanie vplyvu črevných baktérií na progresiu kolorektálneho karcinómu
14.24 – 14.36 Lasabová Z., Kalman M., Kašubová I., Holubeková V., Váňová B., Plank L.: Kolorektálne nádory s vysokou mutačnou záťažou – molekulová podstata, detekcia a klinický význam
14.36 – 14.48 Poturnajová M., Ďuriníková E., Gerčáková K., Kvokačková B., Bálintová S., Plavá J., Kučerová L., Matúšková M.: Metastatická kaskáda kolorektálneho karcinómu a jejvýskum in vitro a in vivo
14.48 – 15.00 Ďuriníková E., Tomáš M., Pinďák D., Matúšková M.: Modely pre štúdium kolorektálneho karcinómu v experimentálnej onkológii
15.00 – 15.20 Diskusia

15.20 – 15.45
Prestávka

15.45 – 17.00
4. BLOK
Predsedajúci: Bystrický B., Hrubý R., Šálek T.
15.45 – 16.00 Šálek T.: Adjuvantná chemoterapia karcinómu rekta perzistencia kontroverzií 16.00 – 16.15 Ušáková V.: Adjuvantná chemoterapia karcinómu kolonu
16.15 – 16.30 Žáková M., Andrašina I.: Adjuvantná systémová liečba po metastazektómii kolorektálneho karcinómu
16.30 – 16.45 Bystrický B.: Neoadjuvantná terapia karcinómu rekta
16.45 – 17.00 Diskusia

17.00 – 18.00
Sympózium podporené spoločnosťou ELI LILLY
Súčasná úloha antiangiogénnej liečby v terapii pokročilých nádorov
GIT-u
Predsedajúci: Šálek T.
Obermannová R.: Antiangiogénna liečba pokročilých štádií nádorov GIT-u
Bystrický B.: Antiangiogénna liečba v klinickej praxi pri metastatickom kolorektálnom karcinóme: interaktívna diskusia pacientskej kazuistiky
Pörsök Š.: Antiangiogénna liečba v klinickej praxi pri metastatickom karcinóme žalúdka/GEJ: Interaktívna diskusia pacientskej kazuistiky

18.00
Večera

Piatok, 28. september 2018

7.30
Registrácia

8.00 – 9.00
Sympózium podporené spoločnosťou AMGEN
Optimalizácia terapeutických prístupov so zreteľom na pacienta
Predsedajúci: Šálek T., Drgoňa Ľ.
Hrnčár M.: Aká je optimálna sekvencia liečby mKRK RAS divokého typu?
Šálek T.: Čo môžu priniesť biosimilárne lieky v onkológii
Drgoňa Ľ.: Čo sa dá ešte zlepšiť v prevencii a liečbe febrilnej neutropénie?

9.00 – 10.15
5. BLOK
Predsedajúci: Beniak J., Pinďák D., Sorkovská D.
9.00 – 9.15 Beniak J.: Systémová liečba metastatického kolorektálneho karcinómu
9.15 – 9.30 Streško M.: Konverzná a neoadjuvantná liečba metastatického postihnutia pečene
9.30 – 9.45 Pörsök Š.: Lokálne ablatívne metódy v liečbe pečeňových metastáz
9.45 – 10.00 Pinďák D., Tomáš M., Doval R.: Chirurgická liečba pečeňových metastáz kolorektálneho karcinómu
10.00 – 10.15 Diskusia

10.15 – 10.30
Prestávka

10.30 – 11.30
VARIA I.
Predsedajúci: Pörsök Š., Šálek T., Šufliarsky J.
Marshall J. (USA): Colorectal cancer treatment – US point of view
11.10 – 11.30 Diskusia

11.30 – 12.30
Sympózium podporené spoločnosťou SERVIER
Čo možno očakávať od súčasnej liečby mKRK v 3. a 4. línii
Predsedajúci: Šálek T.
Kiss I.: Čo možno očakávať od súčasnej liečby mKRK v 3. a 4. línii?
Andrezálová I.: Trifluridín/tipiracil v klinickej praxi v liečbe mKRK (kazuistika)
Godál R.: Voľba fotemustínu v prípade cytostatickej liečby metastatického melanómu (kazuistika)

12.30 – 14.00
Obed

14.00 – 15.00
VARIA II.
Predsedajúci: Chovanec J., Mikulová M., Ušáková V.
14.00 – 14.15 Šufliarsky J.: Gastrointestinálne stromálne tumory
14.15 – 14.30 Sorkovská D.: NET
14.30 – 14.45 Šálek T.: Análny karcinóm
14.45 – 15.00 Diskusia

15.00 – 16.00
VARIA III.
Predsedajúci: Detvay J., Streško M., Syčová-Milá Z.
15.00 – 15.15 Povinec P., Hajtš R., Horňanská L., Kuncová L., Čík M., Pauliny P., Andrisová J.: PET/
CT diagnostika neuroendokrinných nádorov s 68Ga-DOTATOC
15.15 – 15.30 Škripeková A., Jakubovitšová K., Dzurillová L., Šeršeňová M.: Program domácej parenterálnej výživy (DPV) u pacientov s nádorovým ochorením v Národnom
onkologickom ústave
15.30 – 15.45 Orságh A., Pekárek B., Žitňan Ľ., Letkovský J., Májek J.: Kolorektálne stenty v riešení malígnej obštrukcie hrubého čreva a rekta
15.45 – 16.00 Diskusia

16.00 – 16.15
Prestávka

16.15 – 17.30
VARIA IV.
Predsedajúci: Dolinský J., Mardiak J., Rečková M.
16.15 – 16.30 Dolinský J.: Aké sú možnosti liečby (ťažko predliečeného) pacienta s metastatickým kolorektálnym karcinómom po zlyhaní štandardných liekov?
16.30 – 16.45 Podoba J., Grigerová M., Mojtová E.: Endokrinologické komplikácie v onkológii
16.45 – 17.00 Dolinská Z.: Úloha krátkodobej rádioterapie 5x5 Gy v liečbe adenokarcinómu rekta
17.00 – 17.15 Danihel Ľ., Rajčok M., Danihel Ľ. st., Mosná K., Drahokoupilová M., Novisedláková M., Vereš P., Schnorrer M.: Význam predoperačného stagingu karcinómov rekta
pomocou magnetickej rezonancie
17.15 – 17.30 Diskusia

17.30 – 18.00
Diskusia pri posteroch (na prízemí v priestoroch Gallery room)

18.00
Záver podujatia