Novinky z ASCO 26.6.2020 Hotel Carlton, Bratislava

Slovenská onkologická spoločnosť (SOS) je súčasťou Slovenskej lekárskej spoločnosti spoločne s ďalšími odbornými spoločnosťami a od apríla 2017 je členom Európskej spoločnosti medicínskej onkológie (ESMO), ktorá na základe dohody združuje onkologické spoločnosti ďalších krajín Európy, https://www.esmo.org/Membership/ESMO-in-Your-Country/National-Societies. 
Slovenská onkologická spoločnosť tak získala prestížnu pozíciu v rámci začlenenia sa do Európskej komunity onkologických spoločností a súčasne členovia SOS majú zľavu na členskom v spoločnosti ESMO. 

Informácie o aktivitách SOS ako aj aktivitách v rámci onkológie doma a vo svete sú priebežne aktualizované na webovej stránke SOS ww.onkologia.sk. Na webovej stránke SOS tiež získate informácie ako sa stať členom.Národný onkologický inštitút (NOI) bol zriadený Ministerstvom zdravotníctva SR 1. augusta 2018 v rámci Národného onkologického ústavu. Poslaním NOI je slúžiť ako klinicko-výskumná, akademická a vzdelávacia platforma.

Hlavným cieľom NOI je komplexne a nezávisle participovať na napĺňaní Národného onkologického programu v súčinnosti s ostatnými zainteresovanými zložkami vrátane Ministerstva zdravotníctva SR, v 5 stanovených oblastiach: epidemiológia, veda a výskum, prevencia a skríning, diagnostika a liečba, podporná starostlivosť.

Viac informácií pre odbornú verejnosť, vrátane pripravovaných domácich a zahraničných konferencií, výziev na NOI granty, registra onkologických klinických skúšaní, rôznych klinických pomôcok a nomogramov, a mnohé ďalšie môžete získať v časti lekár na webovej stránke www.noisk.sk