Pediatria pre prax, 59. pediatrické dni 25.4.2019 - 26.4.2019 Hotel Saffron, Bratislava

ŠTVRTOK, 25. apríl 2019


7.30
Registrácia


8.30 – 9.00
Otvorenie konferencie
Prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP
Doc. MUDr. Ladislav Kužela, CSc.
Prof. MUDr. Tibor Šagát, CSc.
Prof. MUDr. Ľudmila Podracká, CSc.


9.00 – 10.10
INTENZÍVNA MEDICÍNA
Predsedníctvo: prof. MUDr. Tibor Šagát, CSc. MUDr. Václav Vobruba, Ph.D.
• Kardiopulmonálna resuscitácia u detí – Šagát T., Riedel R., Pevalová Ľ., Nedomová B.
• Extrakorporální membránová oxygenace (ECMO) v dětském věku: výsledky v České republice za 8 let – Vobruba V. (Praha, ČR)
• Neurotoxicita anestetík u novorodencov – realita alebo fikcia? – Nedomová B., Jezberová M., Jurkovičová Tarabová B.
• Náhla kardiálna smrť v detskom veku – Illíková V., Tomko J., Chalupka M., Bjeloševič M., Hatala R.

10.10 – 10.40
KOVÁCSOVA MEMORIÁLNA PREDNÁŠKA
• Dědičné poruchy glykosylace – Honzík T., Ondrušková N., Tesařová M., Zeman J., Hansíková H. (Praha, ČR)

10.40 – 10.50
Prestávka

10.50 – 11.50
PORUCHY METABOLIZMU SACHARIDOV
Predsedníctvo: doc. MUDr. Vladimír Bzdúch, CSc. MUDr. Anna Hlavatá, PhD., MPH
• Novorodenec s kongenitálnou poruchou glykozylácie ALG12-CDG (kazuistika) – Šalingová A., Nemčovič M., Ziburová J., Skokňová M., Dolníková D., Ostrožlíková M., Šebová C., Mucha J., Baráth P.
• Hepatomegália v diferenciálnej diagnostike – Hlavatá A., Al Sabti M., Brennerová K., Juríčková K., Šebová C., Hlinková K.
Prednáška podporená spoločnosťou Takeda
• Hereditárna intolerancia fruktózy – Brennerová K., Martinkovičová T., Šalingová A., Šebová C., Bzdúch V., Chandoga J., Hlavatá A.
• Vzácnejšie poruchy metabolizmu sacharidov – Bzdúch V., Brennerová K., Tomčíková D., Behúlová D., Šebová C.

11.50 – 13.00
INOVATÍVNE DIAGNOSTICKÉ METÓDY
Predsedníctvo: prof. MUDr. Ľudmila Podracká, CSc. doc. MUDr. Denisa Ilenčíková, PhD.
• Využitie slín v diagnostike chronických nefropatií – Podracká Ľ., Gaál Kovalčíková A., Šebeková K., Celec P.
• Oxidačný stres: nový potenciálny patomechanizmus mentálnej anorexie – Gaál Kovalčíková A., Čagalová A., Tichá Ľ., Celec P., Šebeková K., Podracká Ľ.
• 3D zobrazovanie v pediatrickej kardiológii – Olejník P., Mašura J.
• Prístup genetikov k odhaleniu novej chorobnej jednotky – Ilenčíková D.

13.00 – 14.00
Obed

14.00 – 15.00
SYNBIOTIKÁ V PREVENCII ALERGIE/ZUBY
Predsedníctvo: prof. MUDr. Neda Markovská, CSc. prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc.
• Iniciatíva 1000 dní
• Nežijeme „sami“; střevní mikrobiota a její modulace prebiotiky, probiotiky a synbiotiky – Krejsek J. (Hradec Králové, ČR)
Prednáška podporená spoločnosťou Nutricia
• Národné odporúčania pre prevenciu zubného kazu u detí a dorastu – Markovská N.
• Detský pacient očami zubného lekára – Mikuš A.

15.00 – 16.15
ZÍSKANÉ CHOROBY SKELETU
Predsedníctvo: MUDr. Tomáš Dallos, PhD. MUDr. Ľubica Tichá, PhD.
• Bakteriálna osteomyelitída u detí – akútna či chronická? – Frištáková M., Kokavec M.
• Chronická nebakteriálna osteomyelitída – Dallos T., Rendek P., Pátrovič L., Liščák B.
• Využitie MR na diagnostiku a monitoring osteomyelitíd u pediatrických pacientov – Pátrovič L.
• Liečba bisfosfonátmi v detskom veku – Tichá Ľ., Čagalová B., Nagy R., Letenayová I., Podracká Ľ.
• Kompresívne fraktúry stavcov u pediatrických pacientov s Crohnovou chorobou – Čagalová A., Čierna I., Tichá Ľ., Podracká Ľ.

16.15 – 16.30
Prestávka

16.30 – 17.30
BLOK PREDNÁŠOK PODPORENÝCH EDUKAČNÝMI GRANTMI
• Vyšetrenie TREC/KREC, príspevok genetiky k bezpečnosti očkovania – Mistrík M.
Prednáška podporená spoločnosťou Alpha Medical
• Hyperandrogénne stavy u detí a adolescentiek – Pribilincová Z., Prochotská K.
• Nový pohled na mikrobiom – Mikolášek P. (Brno, ČR)
Prednáška podporená spoločnosťou Walmark

19.30
Diskusné fórum


PIATOK, 26. apríl 2019

8.00
Registrácia

8.30 – 9.30
NOVORODENECKÝ SKRÍNING
Predsedníctvo: doc. MUDr. Peter Čižnár, PhD. RNDr. Mária Knapková, PhD.
• Súčasný stav novorodeneckého skríningu na Slovensku – Knapková M., Dluholucký S.
• Skríning CAH u novorodencov – spolupráca pediatra a centier – Pribilincová Z., Mydlová Z., Knapková M.
• Novorodenecký skríning ťažkej kombinovanej imunodeficiencie – Čižnár P., Urdová V., Trochanová I., Boďová I., Švec P., Horáková J.
• Spinálna muskulárna atrofia – manažment starostlivosti a možnosti skríningového vyšetrenia – Kolníková M., Viestová K., Payerová J.


9.30 – 9.40
Prestávka

9.40 – 10.50
ČREVO AKO IMUNITNÝ ORGÁN
Predsedníctvo: MUDr. Iveta Čierna, PhD. MUDr. RNDr. Roman Gardlík, PhD.
• Úloha črevnej mikrobioty v patogenéze a terapii chorôb – Gardlík R.
• Fekálna mikrobiálna transplantácia u detí – Čierna I., Sarvašová M., Székyová D., Kosnáčová J., Hornová J.
• Patogenéza črevného zápalu a rakoviny u pacientov s PSC-IBD – Varényiová Ž., Neyazi M., Illot N., Arancibia C., Geremia A.
• Alergické prejavy v gastrointestinálnom trakte – Székyová D., Čierna I., Kosnáčová J., Hornová J.
• Komplikácie biologickej liečby u pacientov s nešpecifickými chorobami čreva – Čierna I., Székyová D., Kosnáčová J., Hornová J.

10.50 – 12.00
METABOLICKÝ SYNDRÓM
Predsedníctvo: doc. MUDr. Juraj Staník, PhD. doc. MUDr. Katarína Šebeková, DrSc.
• Metabolický syndróm u detí – Staník J., Staníková D., Lobotková D., Tichá Ľ.
• Ako odhadnúť kardiometabolické riziko u mladistvých, ktorí nemanifestujú metabolický syndróm – Šebeková K., Gurecká R., Csongová M., Šebek J.
• Cvičenie v prevencii a liečbe chronických komplikácií obezity: význam fyzickej zdatnosti – Ukropcová B., Slobodová L., Schön M., Krumpolec P., Laurovič J., Sedliak M., Ukropec J.
• Kontinuálny metabolický syndróm u obéznych detí – Prochotská K., Kovács L.,
Feber J.

12.00 – 13.00
Obed

13.00 – 14.00
ŠTANDARDNÉ POSTUPY V PEDIATRII
Predsedníctvo: doc. MUDr. Ľudmila Košťálová, CSc. doc. MUDr. Peter Čižnár, PhD.
• Štandardný postup u dieťaťa s poruchou rastu – Košťálová Ľ.
• Štandardný postup pri farmakoterapii akútnej bolesti v detskom veku – Kollerová A., Köppl J., Trtalová I., Nagy V., Riedel R.
• Anémia u detí – štandardný diagnosticko-terapeutický postup – Čináková Z. 


14.00 – 14.30
BLOK PREDNÁŠOK PODPORENÝCH EDUKAČNÝMI GRANTMI
• Praderov-Williho syndróm – diagnostika a liečba – Košťálová Ľ., Kušíková K.
Prednáška podporená spoločnosťou Pfizer
• Biologická liečba ťažkej astmy u detí – Čižnár P.
Prednáška podporená spoločnosťou Novartis Slovakia, s. r. o.

14.30 – 14.40
Prestávka

14.40 – 15.30
KAZUISTIKY Z PEDIATRICKEJ PRAXE
Predsedníctvo: prof. MUDr. Ľudmila Podracká, CSc. MUDr. Mária Jasenková
• Mowatov-Wilsonov syndróm – Kušíková K., Ilenčíková D.
• Hlboká venózna trombóza u dieťaťa s nefrotickým syndrómom – Kováčiková Ľ., Chocholová M., Ondriska M., Podracká Ľ.
• Rozhodovací proces rodičov dieťaťa so život limitujúcim a ohrozujúcim ochorením a klinického personálu o smerovaní zdravotnej starostlivosti – Kysel O., Jasenková M.

15.30 – 16.30
PRÁVO V MEDICÍNE
Garant bloku: doc. JUDr. MUDr. Peter Kováč, PhD. et PhD.

16.30
Záver konferencie