Slovenský a český XII. NEUROMUSKULÁRNY KONGRES 25.4.2019 - 26.4.2019 Hotel Holiday Inn, Bratislava

PRIHLÁŠKY NA AKTÍVNU ÚČASŤ A ABSTRAKTY

doc. MUDr. Peter Špalek, PhD., Centrum pre neuromuskulárne ochorenia, Neurologická klinika SZU a UNsP, Bratislava

Prihlášky na aktívnu účasť a abstrakty zasielajte najneskôr do 20. marca 2019
e-mailom na: peter.spalek@seznam.cz

Trvanie vyžiadaných prednášok 15 – 20 min., trvanie prihlásených prednášok
10 min., prosíme dodržať časový limit.

O zaradení prednášky do odborného programu budeme informovať e-mailom alebo telefonicky.

Abstrakty budú publikované v suplemente odborného časopisu Neurológia pre prax.

Rozsah abstraktu je max. jedna strana A4, veľkosť písma Times New Roman 12, riadkovania 1,5
(respektíve 1 800 znakov aj s medzerami).