VIII. Neuromuskulárny kongres 16.4.2015 - 17.4.2015 Hotel Holiday Inn, Bratislava

Všeobecné informácie

Na toto podujatie vás pozývajú:
Slovenská neurologická spoločnosť,
Sekcia pre neuromuskulárne ochorenia
Česká neurologická společnost,
Neuromuskulární sekce
Centrum pre neuromuskulárne ochorenia, Bratislava
Neurologická klinika SZU a UNsP, Bratislava

spoločnosť Solen, s.r.o.

Termín konania:

16. - 17. 4. 2015

Miesto konania:
Holiday Inn, Bratislava

Hlavný odborný garant:

doc. MUDr. Peter Špalek, PhD.

Podujatie bude ohodnotené:
15 CME kreditmi

Dôležité termíny:

PRIHLÁŠKY NA AKTÍVNU ÚČASŤ A ABSTRAKTY
doc. MUDr. Peter Špalek, PhD., Centrum pre neuromuskulárne ochorenia,
Neurologická klinika SZU a UNsP, Bratislava, peter.spalek@seznam.cz
Prihlášky na aktívnu účasť a abstrakty zasielajte najneskôr do 15. marca 2015
e-mailom na: peter.spalek@seznam.cz
Trvanie vyžiadaných prednášok 15 – 20 min., trvanie prihlásených prednášok
10 min., prosíme dodržať časový limit.

PRIHLÁŠKY NA PASÍVNU ÚČASŤ
zasielajte do 10. apríla 2015
• prostredníctvom registračného formulára
• e-mailom: kongres@solen.sk
• poštou: Ambrova 5, 831 01 Bratislava
Telefonické prihlásenie na podujatie nebude akceptované.
Po prijatí prihlášky bude zaslaná zálohová faktúra na registračný poplatok
a prípadné ubytovanie.

Rezervácia ubytovania je záväzná, zmena je možná bez účtovania storno poplatku do 15. 3. 2015. Po tomto termíne sa o možnostiach ubytovania informujte priamo na recepcii hotela Holiday Inn

Tel.: + 421 2 482 45 125
Fax : + 421 2 482 45 159
E-mail: reservation@holidayinn.sk