X. neuromuskulárny kongres 27.4.2017 - 28.4.2017 Hotel Holiday Inn, Bratislava

ŠTVRTOK, 27. 4. 2017

7.30
Registrácia

8.45 – 9.00
OTVORENIE KONGRESU
J. Benetin, P. Špalek, S. Voháňka

9.00 – 11.10
MYASTÉNIA GRAVIS
40 rokov inštitucionalizovanej starostlivosti o pacientov s myasténiou gravis v SR
Predsedníctvo: P. Špalek, S. Voháňka
1. J. B. M. Kuks (Groningen): Thymectomy for myasthenia gravis. Where are we now? (20 + 5 min.)
2. I. Martinka, M. Fulová, M. Špaleková, P. Špalek (Bratislava): Epidemiológia myasténie gravis v Slovenskej republike 1978 – 2015 (15 + 3 min.)
3. E. Ehler, J. Piťha (Pardubice, Praha): Neurofyziologické nálezy u anti-MuSK myasthenia gravis (10 + 2 min.)
4. K. Kalous (Praha): Single-fibre EMG u myasthenia gravis a naše zkušenosti s jeho vyšetřováním (10 + 2 min.)
5. M. Lučenič, M. Janík, P. Špalek, I. Martinka, S. Haruštiak (Bratislava): Naše skúsenosti s minimálne invazívnou tymektómiou u pacientov s myasténiou gravis (10 + 2 min.)
6. P. Špalek, A. Yaghi, I. Martinka (Bratislava): Intravenózny imunoglobulín v liečbe myasténie gravis – podporená edukačným grantom Grifols (20 min.)
7. P. Špalek, A. Yaghi, I. Martinka (Bratislava): Myastenické krízy v Centre pre neuromuskulárne ochorenia a KAIM UN Bratislava (2007 – 2016): základné princípy manažmentu a prognóza (10 + 5 min.)
8. M. Horáková, I. Martinka, S. Voháňka, P. Špalek, J. Bednařík (Brno, Bratislava): Porovnání pacientů s myastenií České republiky a Slovenské republiky (10 + 2 min.)

11.10 – 11.30
Prestávka

11.30 – 12.45
HEREDITARY TRANSTHYRETIN AMYLOIDOSIS
Sympózium podporené edukačným grantom spoločnosti Pfizer
Predsedníctvo: J. Kuks, J. Chandoga, P. Špalek
9. J. Chandoga, R. Petrovič, P. Špalek (Bratislava): Genetické a metabolické aspekty patogenézy transtyretínovej amyloidózy (20 + 5 min.)
10. P. Spalek (Bratislava): Hereditary transthyretin amyloidosis – clinical forms, diagnostics and treatment (20 + 5 min.)
11. J. B. M. Kuks (Groningen): Genetic testing for Amyloidosis. To do or not to do? (20 + 5 min.)

12.45 – 14.00
Obed

14.00 – 16.00
DIABETICKÁ POLYNEUROPATIA
Predsedníctvo: J. Bednařík, E. Kurča
12. D. Ziegler (Dűsseldorf): Diabetic Neuropathy: From Early Detection to Timely Protection (20 + 5 min.)
13. J. Bednarik, E. Vlckova, J. Raputova, I. Srotova, B. Adamova, C. Sommer, N. Üçeyler, F. Birklein, C. Rebhorn, H. L. Rittner, E. Kovalova, E. Nekvapilova, J. Belobradkova, J. Olsovsky, P. Weber, L. Dusek, J. Jarkovsky (Brno, Wűrzburg, Mainz): Sensory phenotype and risk factors for painful diabetic neuropathy: a cross sectional observational study (20 + 3 min.)
14. E. Kurča (Martin): Komplexný pohľad na diabetickú neuropatiu – prednáška podporená edukačným grantom Mylan (20 + 3 min.)
15. J. Raputová, E. Vlčková, J. Kočica, T. Skutil, A. Rajdová, D. Kec, J. Bednařík (Brno): Evokované potenciály vyvolané kontaktním teplem jako nová diagnostická metóda diabetické polyneuropatie (10 + 2 min.)
16. A. Rajdová, E. Vlčková, I. Kovaľová, M. Horáková, J. Raputová, M. Tvrdá, D. Kec, J. Bednařík (Brno): Hodnocení rohovkové inervace pomocí korneální konfokální mikroskopie u pacientů s diabetickou polyneuropatií (10 + 2 min.)
17. B. Adamová, E. Vlčková, J. Raputová, I. Šrotová, L. Dušek, J. Jarkovský, J. Bednařík (Brno): Jak léčíme pacienty s bolestivou diabetickou polyneuropatií? (10 + 2 min.)
18. E. Salamonová (Bratislava): Neuromodulácia- netradičná liečba  refraktérnej  bolesti u pacientov s diabetickou polyneuropatiou
– prednáška sponzorovaná firmou Medtronic (10 + 2 min.)

16.00 – 16.20
Prestávka

16.20 – 17.10
POMPEHO CHOROBA
Sympózium podporené edukačným grantom spoločnosti Sanofi-Genzyme
Predsedníctvo: S. Voháňka, P. Špalek
19. P. Špalek, J. Chandoga, A. Hlavatá (Bratislava): 10 rokov projektu vyhľadávania pacientov s Pompeho chorobou v SR (20 + 5 min.)
20. S. Voháňka (Brno): Jak jsme se poučili z diagnostiky adultní formy Pompeho nemoci v ČR? (20 + 5 min.)

17.10 – 18.00
VARIA I
Predsedníctvo: Z. Kadaňka, E. Ehler
21. R. Mazanec, D. Baumgartner, L. Musil, J. Hanzalová, V. Potočková (Praha): Lambert-Eatonův myastenický syndrom – obecný přehled a kazuistika (15 + 2 min.)
22. S. Voháňka, O. Parmová, L. Mrázová, L. Fajkusová, R. Mazanec, J. Strenková, P. Ridzoň, E. Ehler, M. Forgáč, J. Junkerová, J. Vejskal, J. Haberlová, J. Staněk (Brno, Praha, Pardubice, Ostrava, Plzeň): Český národní registr FSHD3 (15 + 2 min.)
23. E. Kurča (Martin): Neuromuskulárne prejavy Fabryho choroby – prednáška podporená edukačným grantom spoločnosti Sanofi-Genzyme (15 + 2 min.)

PIATOK, 28. 4. 2017

8.00
Registrácia

9.00 – 10.00
NEUROGENETIKA
Predsedníctvo: R. Mazanec, F. Cibulčík
24. K. Stehlíková, J. Zídková, L. Fajkusová (Brno): Genetická diagnostika neuromuskulárních onemocnění (15 + 3 min.)
25. F. Cibulčík, L. Fajkusová, M. Grofik, A. Hergottová, E. Kurča, P. Špalek (Bratislava, Brno, Martin): Paramyotónia congenita v Slovenskej republike (12 + 3 min.)
26. K. Bajusova, Z. Kubiritova, C. Bognar, M. Hyblova, P. Spalek, G. Minarik, T. Szemes, L. Kadasi, J. Radvanszky (Bratislava): The role of pathogenic sequence variants of the CLCN1 gene in the molecular diagnostics of patients with suspected/confirmed myotonic dystrophy (10 + 2 min.)
27. J. Zídková, L. Fajkusová (Brno): FSHD z pohledu molekulární biologie (10 + 2 min.)

10.00 – 10.50
CIDP
Sympózium podporené edukačným grantom spoločnosti CSL Behring
Predsedníctvo: J. Bednařík, P. Špalek
28. J. Bednařík (Brno): Kortikoidy – léčba první volby u CIDP? (20 + 5 min.)
29. P. Špalek (Bratislava): IVIg – liečba prvej líne pri CIDP? (20 + 5 min.)

10.50 – 11.15
Prestávka

11.15 – 12.30
VARIA II
Predsedníctvo: L. Gurčík, G. Hajaš
30. T. Horák, S. Voháňka, E. Tvrdíková, M. Horáková, J. Bednařík (Brno): Statiny indukovaná nekrotizující autoimunitní myopatie (10 + 2 min.)
31. O. Parmová, E. Vlčková, J. Bednařík, S. Voháňka (Brno): Charakteristika bolesti a její psychologické aspekty u pacientů s myotonickou dystrofií 2. typu (10 + 2 min.)
32. Z. Kadaňka (Brno): Některé aspekty vyšetřování H reflexu z m. soleus (10 + 2 min.)
33. Z. Kadaňka ml. (Brno): EMG diagnostika radikulopatií a její úskalí (10 + 2 min.)
34. P. Špalek, F. Cibulčík, L. Gurčík, E. Kurča (Bratislava, Levoča, Martin): Je multifokálna motorická neuropatia bez kondukčného bloku dilemou pre liečbu intravenóznym
imunoglobulínom? – prednáška podporená edukačným grantom Shire (20 + 3 min.)

12.30 – 14.00
VARIA III
Predsedníctvo: E. Vlčková, I. Martinka
35. E. Vlčková, J. Raputová, A. Rajdová, L. Šmardová, A. Janíková, J. Bednařík (Brno): Polyneuropatie indukovaná chemoterapií (15 + 2 min.)
36. M. Turčanová Koprušáková, M. Grofk, E. Kurča (Martin): Hereditárna senzitívne-motorická polyneuropatia CMT 1C spôsobená zriedkavou mutáciou v LITAF géne (10 + 2 min.)
37. L. Gurčík, A. Vantrobová, A. Tomášová (Levoča): Kazuistika pacientky s polymyozitídou, systémovým lupus erythematosus a myasthenia gravis (10 + 2 min.)
38. F. Jurčaga, M. Sosková, Z. Zelinková (Bratislava): IVIg v terapii Miller Fisherovho syndrómu asociovaného s Crohnovou chorobou (10 + 2 min.)
39. J. Rohaľová, E. Markovičová, Š. Madarasz, P. Jungová, J. Chandoga (Ružomberok, Bratislava): Cerebrotendinózna xantomatóza – kazuistika (10 + 2 min.)
40. I. Martinka, P. Špalek (Bratislava): Neurologické prejavy deficitu vitamínu B12 (10 + 2 min.)

14.00 – 14.15
ZÁVER
P. Špalek, S. Voháňka

14.15
Obed