XII. slovensko-česko-poľské sympózium maxilofaciálnej chirurgie 7.10.2016 - 8.10.2016 Austria Trend Hotel, Bratislava

Termín konania / Dates:
7. - 8. 10. 2016


Miesto konania / Place:
Austria Trend Hotel, Bratislava

Odborný garant / Professional guarantor:
prof. MUDr. Peter Stanko, PhD.

Kredity / Credits:
Podujatie bude ohodnotené 16 kreditmi / The event will be evaluated 16 credits


Účasť na mikrochirurgickom workshope/Participation in practical microsurgical workshop:

Prihlášku prosíme  zaslať do 31.8.2016/ Application send, please, till 31st August 2016

e-mail: peter.stanko@ousa.sk

Účastnícky poplatok = 100 € (zahŕňa prácu s mikroskopom, poskytnutie mikroinštrumentária, spotrebovaný mikrovaskulárny šicí materiál)  

Kurz bude orientovaný na praktickú prípravu a tréning mikrovaskulárnych anastomóz potrebných pri  rekonštrukciách voľnými lalokmi. Dohľad skúsených lektorov!

Workshop fee = 100 € (includes work with microscope, provision of microinstruments, used microvascular suturing material)  

Workshop will be aimed to practical prepare and training of microvascular anastomoses required by free flap reconstructions. Supervision of experienced lectors!